Privacybeleid

Demo behandeling

  De instellingen die de internetbehandeling Etendebaas.nl uitvoeren, zijn ingevolge de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht om een dossier aan te leggen. Hiertoe worden cliƫntgegevens verwerkt. Verwerking van gegevens kan de volgende handelingen inhouden: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiding, samenbrengen, met elkaar in verband brengen; maar ook afschermen, uitwissen of vernietigen. Omdat het hier gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbare persoon, dienen de instellingen zich bij het verwerken van de gegevens te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

  Het verwerken van uw gegevens heeft tot doel om u optimale zorg te kunnen bieden. De instelling die de internetbehandeling Etendebaas.nl uitvoert, streeft ernaar om niet meer gegevens op te vragen dan voor dit doel noodzakelijk is. Als u wordt gevraagd bepaalde informatie te verstrekken, dan moet het doel daarvan steeds duidelijk zijn. Wij doen ons best om daarover zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Is het doel u desondanks niet duidelijk, dan mag u altijd om verduidelijking vragen voor u de gevraagde informatie geeft.

  Uw gegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt. Ze worden niet verwerkt op een wijze die in strijd is met het doel waarvoor ze bestemd zijn. Uw gegevens worden alleen verwerkt voor zover ze toereikend zijn en ter zake doende met het oog op de doelstelling. De instelling die de internetbehandeling uitvoert is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens, en is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet correct verwerken van de gegevens.

  Uw persoonsgegevens – hieronder vallen niet uw zorggegevens – worden niet gedeeld met derden zonder uw toestemming. Uw persoonsgegevens kunnen wel zonder uw toestemming met derden gedeeld worden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het bestrijden ernstig gevaar voor uw gezondheid.

  Uw zorggegevens zijn de gegevens die betrekking hebben op uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid en die verzameld zijn door een hulpverlener in het kader van de behandeling. Deze mogen alleen verwerkt worden als u daar ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven.
  Als deze gegevens echter zo geanonimiseerd zijn dat ze redelijkerwijs niet tot uw persoon herleidbaar zijn, kunnen ze verstrekt worden voor doeleinden die in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de gegevens verwerkt werden.
  Toegang tot uw zorggegevens hebben de professionele hulpverleners van het team internetbehandeling. Daarnaast heeft de instelling die de internetbehandeling Etendebaas.nl uitvoert en de bewerker persoonsgegevens toegang tot uw gegevens, voor zover dat met het oog op een goede behandeling en beheer nodig is.
  Wettelijke voorschriften kunnen ertoe leiden dat uw zorggegevens zonder uw toestemming verstrekt worden. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan personen die vanwege hun beroep, vanwege een wettelijk voorschrift of overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
  Bijzondere gegevens, zoals over levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of seksuele gerichtheid mogen alleen worden verstrekt als dit noodzakelijk is met het oog op uw gezondheid.

  U heeft recht op inzage in de verwerkte gegevens die op u van toepassing zijn. Een verzoek om inzage of een afschrift zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken ingewilligd worden. Hiervoor kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.
  Het is mogelijk dat het inzagerecht wordt beperkt als er zwaarwegende belangen zijn van anderen dan u. De internetbehandeling wordt doorlopen in het dossier zoals dat wordt aangelegd en bewaard in het kader van de WGBO.

  Als u dat wenst, kunt u uw dossier aanvullen met een verklaring over de gegevens die daarin zijn opgenomen. U kunt om correctie vragen als de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist zijn, niet volledig of ter zake doende in het kader van het doel, of in strijd met wettelijke voorschriften. Ook kunt u vragen om verwijdering van gegevens.
  Uiterlijk vier weken na het indienen van een schriftelijk verzoek om correctie of verwijdering, zal de instelling die de internetbehandeling uitvoert, uitslag geven. Bij weigering wordt altijd aangegeven waarom het verzoek niet is ingewilligd.
  De instelling zorgt ervoor dat een beslissing tot correctie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, of verwijdert de gegevens binnen drie maanden na het verzoek. Gegevens worden niet verwijderd wanneer bewaring een zwaarwegend belang heeft voor anderen dan u, of als bewaring vanwege een wettelijk voorschrift verplicht is. In deze gevallen wordt het vernietigingsverzoek wel geregistreerd.

  Uw dossier wordt 15 jaar in digitale vorm bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Als de bewaartermijn van de zorggegevens is verstreken of als u een verzoek heeft gedaan tot verwijdering voordat de termijn is verstreken, worden de medische gegevens binnen drie maanden verwijderd.
  Gegevens worden echter niet verwijderd als bewaring een zwaarwegend belang heeft voor anderen dan u, of als bewaring vanwege een wettelijk voorschrift verplicht is.

  Schonen, in de zin van gedeeltelijke vernietiging, wordt niet toegepast, tenzij een verzoek daartoe is gedaan en ingewilligd. Schonen, in de zin van elders archiveren van delen van de gegevensverzameling, kan worden toegepast met als doel het actueel en doelmatig houden van de gegevensverzameling. De verantwoordelijkheid voor het schonen ligt bij de beheerder van de instelling die de internetbehandeling uitvoert.

  Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met een bepaald doel, wordt vooraf gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP kan adviseren maar is ook belast met het toezicht op naleving van de WBP. Het CBP kan een instelling aanspreken en sancties opleggen.
  Een instelling die de internetbehandeling Etendebaas.nl uitvoert kan een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemen. Deze functionaris ziet toe op naleving van reglementen met betrekking op verwerking van persoonsgegevens, en kan aanbevelingen doen. Deze functionaris wordt aangemeld bij het CBP.

  Als u van mening bent dat uw gegevens niet op correcte wijze worden verwerkt of als u andere redenen tot klagen heeft, kunt u de klachtenregeling raadplegen van de instelling die de internetbehandeling uitvoert en de daarin beschreven stappen zetten. Ook kunt u het CBP of de FG – als deze aanwezig is binnen de instelling die de internetbehandeling uitvoert – vragen een onderzoek in te stellen om vast te stellen of de wijze van gegevensverwerking in overeenstemming is met de WPB.